Trung tâm Giao dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đức Thọ (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề từ năm 2010 đến nay, Trung tâm có trụ sở làm việc đóng trên địa bàn xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

        Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

       1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghcho lao động nông thôn và tchức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

       2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: Chương trình bổ túc THPT; chương trình xóa mù chữ và tiếp tục học sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

     3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

      4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

      5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

      6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

     7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.      9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

     10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

     11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghnghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

     12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

    13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

    14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

    15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.